24 września 2012

HOT NEWS !!! LOTNISKO OLEŚNICA DLA POTRZEB CYWILNYCH

Założenia wstępne projektu lotniska –„ OLEŚNICA”. ************************************************************.
Lotnisko znajduje się 2 km na północny wschód od m. Oleśnica, w terenie nizinno-pagórkowatym. W odległości 20 km na północ rozciągają się wzgórza trzebnicko-ostrzeszowskie, a z południowo-zachodniej strony, w odległości 55 km rozciągają się wzgórza sudeckie.
Średnie przewyższenie lotniska wynosi 159 m n.p.m.


Nazwa lotniska : EPOA ( wg kodów międzynarodowych);
Współrzędne: N 51°12'53.0" E 17°26'18.0" .Wymiary pasa: 2280 x 30 m;
Kierunek lądowania (GEO): 070 // 250; (dokładnie: 67º i 247º )

W oparciu o Rządowy Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych w latach 2007 - 2025, oraz zapisy ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku(Dz. U. z 2008 roku, Nr 144, poz. 901), a także ustawy z dnia 30 maja 1996 rok (Dz. U. 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.), Starosta Powiatu Oleśnickiego dnia 28 maja 2009 roku złożył do Ministra Infrastruktury wniosek o przejęcie terenów nieużytkowanego od lat wojskowego lotniska „OLEŚNICA” dla założenia na bazie tych terenów, Powiatowego Lotniska Cywilnego Użytku Publicznego, ponowiony 27 stycznia 2012 roku z uaktualnieniem wg nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 13 stycznia 2012r.)

Istotą pierwotnego wniosku było sprawne przejęcie terenów lotniska jeszcze w stanie technicznym pozwalającym na szybkie wykonanie napraw i remontu infrastruktury lotniskowej, w tym szczególnie drogi startowej, dróg kołowania, płaszczyzn postojowych i założenie monitoringu oraz panelowego ogrodzenia. Te inwestycje, oraz spełnienie wymagań określonych w Prawie Lotniczym i przepisach Urzędu Lotnictwa Cywilnego, umożliwiały rozpoczęcie działalności lotniczej na jedynym w rejonie Wrocławia lotnisku z prawdziwego zdarzenia posiadającym asfaltobetonową drogę startową, oraz realne możliwości współpracy w zakresie usług lotniczych z Portem Lotniczym jeszcze przed mistrzostwami EURO-2012. Wstępne rozmowy i wyrażane intencje stron, pozwalały na planowanie inwestycji lotniskowych niezbędnych dla stworzenia warunków obsługi i okresowego bazowania statków powietrznych grupy GA w ramach organizacji mistrzostw, a wielkość możliwych do pozyskania środków sięgał kilkudziesięciu milionów złotych. Destrukcyjne od początku działania resortu obrony narodowej lekceważące ideę rządowego programu i ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku oraz prawa samorządu terytorialnego, zmierzały usilnie do szybkiej likwidacji terenu lotniska, bez względu na spowodowanie wielomilionowej szkody w istniejącym mieniu Skarbu Państwa. Pazerność cwaniaków wobec naszego lotniska wynikała z jego idealnego wręcz położenia komunikacyjnego, oraz atrakcyjności samego terenu. Procedowanie wniosku Starosty, to casus samowoli prawnej, który powinien stać się negatywnym wzorcem podejmowania ostatecznej decyzji administracyjnej. Ponad trzyletni okres naszych starań, a raczej bezpardonowej walki, to także trzy kolejne lata degradacji i dewastacji infrastruktury lotniska. Jeżeli do takich ponad dziesięciu lat polityki „psa ogrodnika”, dołączymy jeszcze decyzję Agencji Mienia Wojskowego podjętej złośliwie bezpośrednio po zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o przywróceniu lotniczego charakteru „nieruchomości lotniska OLEŚNICA” o rezygnacji od początku lutego tego roku z obowiązku ochrony fizycznej obiektu, to obraz degradacji i dewastacji tego pięknego lotniska jest naprawdę przerażający. Stan rzeczywisty infrastruktury lotniskowej, to przykład nieodpowiedzialności za mienie Skarbu Państwa pozostawiane w dyspozycji resortu bez uwzględniania ewentualnych zamiarów gospodarzy terenu, jakimi od 1993 roku w rygorach ustaw ustrojowych miały być jednostki samorządu terytorialnego. Pozostawianie opuszczonych przez wojsko nieruchomości w gestii Ministra Obrony, bez obowiązku uzgodnień ich losów z gospodarzem terenu, to niezrozumienie idei samorządności. Warto pamiętać, że nawet na poziomie władzy centralnej, wyjście poza zakres kompetencji w demokratycznym państwie prawnym, oznacza nieważność czynności prawnych związanych z ich wykonywaniem wobec własności publicznej. Może więc dla uniknięcia takich przypadków jak zakwalifikowanie jedynie lotniska OLEŚNICA do załącznika Nr 2 rozporządzenia RM z dnia 24 grudnia 2008 roku, sprzecznego z istotą ustawy której było składową, warto przeprowadzić analizę tworzenia pierwotnego rozporządzenia, które pośrednio stało się przyczyną tak ogromnej degradacji lotniska OLEŚNICA. Dnia 11 września br. Wojewoda Dolnośląski Pan Aleksander Marek Skorupa, działając w imieniu Skarbu Państwa, podpisał akt notarialny przekazania oleśnickiego powojskowego lotniska, jako darowizny Skarbu Państwa dla Powiatu Oleśnickiego na założenie Powiatowego Lotniska Cywilnego Użytku Publicznego. Jak przez pryzmat tak zniszczonego lotniska postrzegać obowiązek wynikający z art.11 ustawy z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych odprowadzania 30% dochodów uzyskanych z gospodarowania darowizną? Przecież ogromne straty wynikłe z ponad trzyletniej destrukcji resortu obrony w procedowaniu wniosku Starosty Oleśnickiego, oraz koszty niezbędne dla przywrócenia stanu eksploatacyjnego lotniska wynikłe z jego degradacji i dewastacji powstałe z winy zarządzającego, będą przez długie lata wymagały inwestowania wszystkich pozyskiwanych środków. Sądzimy, że w tym przypadku koniecznym będzie wystąpienie do NSA o zawieszenie obowiązku ustawowego.
Z chwilą podpisania aktu notarialnego, włączony został zegar bezwzględnie obligujący nas do terminowego rozliczania się z realizacji przyjętego projektu. Mamy także świadomość, iż czynnikiem wpływającym dynamicznie na usługi lotnicze jest postępujący proces globalizacji, który determinuje dynamikę rozwoju gospodarczego i naukowego oraz rozwijanie procesów innowacyjnych. Współczesne ośrodki nauki, rozwoju innowacyjności i najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej, uzależniane są w coraz większym stopniu od komunikacji i innych usług lotniczych. Przeprowadzane analizy możliwości rozwojowych, pozwalają przyjąć tezę znaczącej konkurencyjności oleśnickiego lotniska. Położenie lotniska w zmodernizowanym układzie sieci drogowo-kolejowej, na pograniczu czterech dynamicznie rozwijających się województw, w niewielkiej odległości od wrocławskiej aglomeracji, to realne i bardzo korzystne warunki multimodalnego transportu lotniczego. Oddziaływanie szerokiego spektrum usług lotniczych i wokół lotniskowej infrastruktury na atrakcyjność przestrzeni, opiera się na roli transportu lotniczego jako czynnika lokalizacji produkcji. Dotyczy on głównie gałęzi przemysłu o wysokim stopniu innowacyjności, kapitałochłonnych, wymagających dużego „wsadu” inteligencji i nowych technologii. Rozwój multimodalnego transportu lotniczego może następować również poprzez udogodnienia dla przewozu osób związanych z przewożonym towarem, co jest bardzo ważne dla mobilności i operatywności przedsiębiorstw funkcjonujących w danej przestrzeni.
Wzajemne położenie wrocławskiego i oleśnickiego lotniska stwarza idealne warunki dla tzw. kompatybilnego węzła lotniskowego, co przy wręcz modelowym układzie komunikacji drogowej, zapewnia możliwość rozwijania uzgadnianych usług lotniczych. Wielokierunkowy układ komunikacyjny oleśnickiego lotniska umożliwia sprawny dojazd do dużych aglomeracji i istniejących stref aktywności gospodarczej, co pozwala na efektywne rozwijanie współpracy z ościennymi powiatami i regionami, żywo zainteresowanymi rewitalizacją lotniska.
Projekt „Lotnisko - OLEŚNICA” nie zawiera typowej oferty przewozów pasażerskich. Wymagania i koszty przewozów pasażerskich, przy tak niewielkim oddaleniu obu lotnisk i nowoczesnym połączeniu trasą szybkiego ruchu S-8 oraz Autostradową Obwodnicą Wrocławia, nie pozostawiają złudzeń co do rentowności tej usługi. Ponadto naszą dewizą jest optymalna i atrakcyjna dla obu lotnisk współpraca. Konkurować jest zawsze z kim, natomiast mieć dobrego i doświadczonego przyjaciela, to mieć szczęście.
Projekt uwzględnia przedsięwzięcia własne i wynikające z przedłożonych ofert współpracy
 
 • Centralną strefę północnej części lotniska, gdzie dzisiaj swoja bazę ma firma SKANSKA S.A., zamierzamy w praktycznym i bezkolizyjnym porozumieniu rozdysponować pomiędzy podmiotem zarządzającym lotniskiem, Politechniką Wrocławską i SKANSKĄ.
 • W tej części planowane jest także stworzenie bazy dla lotniczych grup ratowniczych, zabezpieczających drogę szybkiego ruchu S-8 i patrolowanie kompleksów leśnych. Lotnisko OLEŚNICA stwarza niekolizyjne możliwości manewrowe, w porównaniu do warunków startu i lądowania na lotnisku wrocławskiego portu lotniczego .
 • Jedną z pierwszych ofert złożyła Politechnika Wrocławska, która zamierza budowę autonomicznego Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego Inżynierii Lotniczej. Lokalizację dla tej ważnej dla nas inwestycji przewidujemy w oparciu o część budynków byłego ośrodka szkolenia spadochronowego i 10 do 12 ha terenu przyległego od strony zachodniej w części północnej lotniska. Dynamicznie rozwijająca się czołowa uczelnia techniczna prowadzi zaawansowane badania z wykorzystaniem jednego z siedmiu na świecie tuneli wodnych, rozwija technologie związane z budową bezzałogowych obiektów latających, w tym entomopterów, modeluje aerodynamikę obiektów latających w oparciu o oprogramowanie specjalne w pracowni komputerowej wyposażonej w serwery o b. dużej mocy obliczeniowej. Ogromne doświadczenie oraz otwartość na nowe technologie ze strony wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej, pozwala na stworzenie sieci laboratoriów badawczych także na terenie lotniska. Doświadczenie kadry dydaktyczno-naukowej Wydziału Inżynierii Lotniczej jest wynikiem uprzedniej jej pracy w Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego w Oleśnicy. Lotnictwo to zawsze nieustanny pościg za najnowszymi technologiami, których przykładem są prace nad bezzałogowymi statkami powietrznymi o zastosowaniu nie tylko w nowoczesnej armii, ale także w monitorowaniu i zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, patrolowaniu miast i przepustowości dróg. Politechnika realizuje aktualnie trzy projekty, dla których niezbędne jest lotnisko umożliwiające przeprowadzanie bezpiecznych testów w locie.
W strukturach Ośrodka planowana jest lokalizacja Akademickiego Klubu Lotniczego, współpracującego z Wrocławskim Klubem Sportów Balonowych i lotniczymi grupami modelarskimi. Ośrodek zamierza organizować sympozja i konferencje naukowe, przedsięwzięcia propagujące tradycje i dzień dzisiejszy lotnictwa, spotkania i zloty lotnicze, oraz współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Lotniska-OLEŚNICA i opiekę dydaktyczną nad klasami profilowymi oleśnickiego Zespołu Szkół Ponad Podstawowych.
 • Teren przylegający od zachodu do Ośrodka Politechniki przeznaczamy na utworzenie Centrum Lotniczo-Technicznego, w skład którego wejdą podmioty oferujące produkcję lotniczą, obsługiwanie przylatujących samolotów i techniczno-lotnicze szkolenie praktyczne. Przewidywana jest tam lokalizację dla podmiotu realizującego unijny program „Innowacyjna Gospodarka” w zakresie projektu zaawansowanej technologii na opracowanie całkowicie nowego ultralekkiego samolotu odrzutowego klasy Very Light Jet, oraz dla podmiotu zajmującego się projektowaniem i budową samolotów oraz przyszłościowo także śmigłowców klasy Ultra Light z napędem tłokowo-śmigłowym. Trzecim podmiotem lokowanym w tej strefie jest podmiot zajmujący się obsługą i naprawami statków powietrznych aktualnej i starszej generacji, oraz podmiot specjalnego transportu lotniczego. Na bazie tych firm planujemy organizację obowiązującego szkolenia praktycznego, a docelowo także zatrudnienie przyszłych absolwentów klas profilowych oleśnickiego Zespołu Szkół Ponad Gimnazjalnych, których uruchomienie już od przyszłego roku planuje Starosta, oraz uczniów LZN Wrocław Psie Pole.
** Południową część lotniska przewidziano w projekcie dla podmiotów i właścicieli statków powietrznych lotnictwa ogólnego (grupy GA), dla których ofertę współpracy finansowo-inwestycyjnej zgłosił między innymi AerFinance PLC. W tej części lotniska przewidujemy realizowanie inwestycji podmiotów i osób użytkujących własne statki powietrzne, w tym terminal i hangary General Aviation oraz garaże dla zaplecza techniczno-obsługowego lotniska i parkingi. W tej strefie będą także miały swoją bazę szkoły latania samolotowego i motolotniowego, oraz oleśnicki klub lotniczy „Glajt”.
** Na terenie zatopionego i zdewastowanego byłego wojskowego ośrodka wodnego planowane jest stworzenie zaplecza socjalno-gastronomicznego dla użytkowników lotniska, a ponadto wokół lotniskowa trasa rekreacyjno-sportowa, tory survivalowe o różnych stopniach trudności, muzeum lotnicze, baza dla modelarzy, oraz tor kartingowy lub tor dla terenowego treningu samochodowego. Projekt wokół lotniskowej trasy rekreacyjno-sportowej, przewiduje jej połączenie z innymi terenami o podobnym charakterze, które mogą stać się bardzo atrakcyjną trasą liczącą ponad 20 km.
*********************************************************************************.
11 września 2012 roku, podczas uroczystego przekazania lotniska dla Powiatu Oleśnickiego, z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska-OLEŚNICA, w obecności Wojewody Dolnośląskiego władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Oleśnica podpisały deklarację aktywnej współpracy na rzecz realizacji projektu Powiatowego Lotniska Cywilnego Użytku Publicznego.
Wojewoda Dolnośląski, Pan Aleksander Marek Skorupa, w swoim oficjalnym wystąpieniu i kolejnych, odniósł się bardzo pozytywnie do przedstawionych założeń projektu lotniska jako inkubatora nauki, innowacyjności i nowych technologii. Informując o wpisaniu oleśnickiego lotniska do planu zamierzeń Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, widząc duże zainteresowanie ościennych powiatów nie tylko województwa dolnośląskiego, obiecał realnie wesprzeć tak atrakcyjną oleśnicką inicjatywę, którą określił jako bardzo ważną dla rozwoju województwa, aglomeracji wrocławskiej i regionu.
****************************************************************************************** ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pełnomocnik Starosty Oleśnickiego ds. projektu lotniska- OLEŚNICA: Zdzisław KIERKICZ / ………… /. 
..............................................................................................................................................................................................................................
JAK ZAMIEŚCIĆ KOMENTARZ, ZAPYTANIE, ... KROK PO KROKU:
 1. W okienku na samym dole strony Prześlij komentarz :
 2. Dokonaj stosownego wpisu dotyczącego tekstu na stronie
 3. Komentarz jako : (kliknij strzałka w dół, otworzy się okienko) wybierz - Anonimowy
 4. Kliknij na Podgląd tekstu (możesz dokonać poprawek)
 5. Kliknij Zamieść komentarz
 6. Uwaga: proszę podpisać się z imienia nazwiska, bądź tzw. ksywą
Ps. Dziękuję za dokonanie wpisu

16 sierpnia 2012

PRZEMYSŁ LOTNICZY W MIELCU - TEKST TEOFIL LENARTOWICZ


 1.                                                                      


19 lipca 2012

Mazury AirShow 2012 (4-5 sierpnia)https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=766405fdcf&view=att&th=138a3f49438dbe61&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_h4v4u8lb1&safe=1&zw&saduie=AG9B_P-PBrsb06YySUrRL1j3-1ad&sadet=1342781655457&sads=J0fx5N4aTsQkJ8mFFSeVYl8XA8w
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=766405fdcf&view=att&th=1389f568d93156ee&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_h4tuljiu0&safe=1&zw&saduie=AG9B_P-PBrsb06YySUrRL1j3-1ad&sadet=1342716958426&sads=Rq_mLhgoj6Fe9T32Ub9-nh2_fvo
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=766405fdcf&view=att&th=1389f568d93156ee&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_h4tumhbk2&safe=1&zw&saduie=AG9B_P-PBrsb06YySUrRL1j3-1ad&sadet=1342717419690&sads=ZipUaPWEIXQm3HclguZcNByzaQA 
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=766405fdcf&view=att&th=1389f568d93156ee&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_h4tupn3r2&safe=1&zw&saduie=AG9B_P-PBrsb06YySUrRL1j3-1ad&sadet=1342717521045&sads=skagXK5tacmp6wrCCXsSImQUIqY

NEWSY


Legendarny Sikorsky S-38 powraca! Catalina za rok.

Niestety, z przyczyn organizacyjnych zapowiadana wcześniej wielka łódź latająca PBY Catalina nie pojawi się na mazurskich pokazach w tym roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że w przyszłym roku podczas jubileuszowej 15. edycji mazurskiego święta lotniczego będzie ona honorowym gościem. Pozostaje nam zatem uzbroić się w cierpliwość i poczekać. Zwłaszcza, że innych atrakcji w tym roku będzie niemało.
Warto przypomnieć, że zobaczymy po raz drugi, ale w najbliższym czasie na pewno ostatni, wspaniały historyczny wodnosamolot S-38 Sikorsky. Ta gwiazda hollywoodzkich produkcji (samolot "występował" m.in. w filmie "Aviator") zaprezentuje się tylko na Mazurach i wkrótce potem opuści Europę udając się w długą wycieczkę do południowej Afryki.


Pomagamy w akcji pozyskania szpiku kości!

Podczas Mazury Airshow w dniu 4 sierpnia, w Krwiobusie RCKiK ustawionym na terenie Ekomariny w Giżycku prowadzona będzie akcja rekrutacji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Organizatorem akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi OSP Spytkowo we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku oraz organizatorami Mazury AirShow 2012. Za stronę medyczną i rejestrację odpowiadać będą pracownicy RCKiK Białystok. Dane potencjalnych dawców trafią do Centralnego Rejestrów Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej – Poltransplant.
Dawcą szpiku może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-45 lat, która zgłosi się na akcję i zostanie zakwalifikowana przez lekarza. Następnie odda około 10 ml krwi w celu przeprowadzenia badania, z których wyniki zostaną przekazane do Poltransplantu, a dawca zostanie poinformowany o fakcie zarejestrowania w Banku Dawców. Każdy zarejestrowany dawca otrzyma specjalne pamiątkowe potwierdzenie okoliczności włączenia się w ruch dawców szpiku kostnego.
Organizatorzy Mazury AirShow 2012 apelują do wszystkich chętnych: pomóżcie w słusznej sprawie!Podróżnik dookoła świata

"Latający Doktor" - Wojciech Mirski, pierwszy Polak, który samotnie odbył podróż samolotem dookoła świata (85000 km, 6 kontynentów, 4 przekroczenia równika, 142 lądowania i 372 godziny lotu). O swojej podróży pilot-doktor opowie podczas Mazury Airshow 2012. Dodatkową atrakcją będzie jego aktualny samolot-łódź Super Petrel LS, którym wykona lądowania i starty na jeziorze Niegocin.

Kolejny wodnosamolot - PA-18-150 z Niemiec

Wieści o mazurskich pokazach, podczas których prezentują się w swoim naturalnym środowisku wodnosamoloty rozeszły się po całej Europie i chęć udziału w imprezie zgłaszają kolejni posiadacze tych pięknych i niezwykłych maszyn. Swoją obecność zapowiedział m.in. pilot pięknego Pipera PA-18 (znaki D-ERNC) w wersji na pływakach - pięknej konstrukcji produkowanej od roku 1949 aż do roku 1994.

Ogromna łódź latająca - Catalina będzie na Mazurach!

Mazurscy widzowie będą mieli niezwykłą okazję oglądania, oprócz Sikorskiego S-38, innej niesamowitej konstrukcji latającej, jaką jest ten samolot-amfibia. Catalina, której rozpętość skrzydeł wynosi tyle ile Boeinga 737, potrafi bez trudu wylądować na wodzie, poruszać się z prędkością blisko 300 km/h i utrzymywać się w powietrzu bez przerwy przez 22 godziny! A wszystko to potrafi maszyna skonstruowana w 1936 roku!

Budowa repliki historycznej RWD-13 na ukończeniu!

Grono miłośników polskiego lotnictwa historycznego podjęło się trudnego zadania budowy repliki przedwojennego samolotu RWD-13, którym rozwożono słynną czekoladę Wedla do wielu miast Europy. Na Mazurach ponownie zobaczymy samolot, który jest już niemal gotowy do wzniesienia się w powietrze. A w przyszłym roku z pewnością zaprezentuje się już w locie.
Przeczytaj co o samolocie pisze jego budowniczy.

Paralotnie - specyficzna forma latania

Paralotniarstwo to jeden z najpopularniejszych sportów lotniczych na całym świecie, również w Polsce, ze względu m.in. na stosunkowo niskie koszty sprzętu oraz wspaniałe odczucia towarzyszące swobodnemu lotowi. Piloci z Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego zaprezentują publiczności przeloty grupy paralotni w szyku oraz indywidualny pokaz figur jakie można wykonać na tym najwolniejszym statku powietrznym.

Słynny ciężki śmigłowiec bojowy Mil Mi-24 potwierdzony!

Dowództwo Wojsko Lądowych w uznaniu rangi pokazów lotniczych Mazury Airshow podjęło decyzję o udziale w imprezie ciężkiego śmigłowca bojowego Mil Mi-24. Ta wielka maszyna waży 12 ton, jednak dzięki napędowi w postaci dwóch silników o mocy 2200 KM każdy oraz pięciołopatowemu wirnikowi o średnicy blisko 18 m, potrafi rozpędzić się do prawie 350 km/h. Mi-24 biorą udział w misjach bojowych od lat 70. XX wieku do dzisiaj (m.in. w Iraku i Afganistanie).

Iskry oraz Orliki na mazurskim niebie!

Dwa największe polskie wojskowe zespoły akrobacyjne potwierdziły swój udział w Mazury Airshow 2012. Zespół "Biało-Czerwone Iskry" to siedem treningowych odrzutowców wojskowych a Zespół "Orlik" to dziewięć turbośmigłowych samolotów treningowych - wszystkie samoloty w rękach najlepszych wojskowych pilotów w Polsce. Z pewnością zaprezentują akrobację zespołową na najwyższym poziomie, która zrobi ogromne wrażenie nawet na najbardziej wymagającej publiczności.

Szczególna okazja dla partnerów Mazury Airshow 2012 !!!

Mazury Airshow jest imprezą wymarzoną dla sponsorów – tłumy widzów, relacje w największych i najważniejszych mediach, oryginalne formy promocji i niskie koszty współpracy - to tylko część atutów. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt. Dział promocji Mazury Airshow posiada pełną dokumentację dotychczasowych działań marketingowych, relacji w mediach oraz realizacji umów ze sponsorami i partnerami.
Oferta jest skierowana do sponsorów finansujących część kosztów oraz partnerów zapewniających wsparcie w postaci produktów i usług.
Kliknij po więcej informacji

Mistrz akrobacji na Mazury Airshow 2012

Jeden z najlepszych polskich pilotów akrobacyjnych, wielokrotny wicemistrz Polski - Ireneusz Jesionek znów zaprezentuje się na mazurskich pokazach. Dzięki niemu będziemy mieli okazję podziwiać w dynamicznym występie superwyczynową Extrę Aeroklubu Polski (SP-ACM).

Mazury Airshow na sesji Rady Miasta Giżycka

Podczas sesji Rady Miasta Giżycko (15 marca br.) przedstawiciele Aeroklubu Krainy Jezior dokonali prezentacji efektów zeszłorocznego Mazury Airshow oraz podziękowali Radnym za wsparcie materialne imprezy. Pani Burmistrz wysoko oceniła poziom pokazów i ich wkład w promowanie miasta oraz zapewniła o wsparciu tegorocznych pokazów.
Więcej przeczytasz na stronie: http://www.lotniskoketrzyn.pl

Litewski VK-9 i nawet 6 AT-3

Prawdopodobnie jedyny na świecie, samodzielnie zbudowany od podstaw samolot dwusilnikowy, zawita w tym roku na Mazury Airshow. Litewski konstruktor lotniczy Vladislovas Kensgaila zaprezentuje nam swój samolot osobiście.
Swój udział w Mazury Airshow 2012 potwierdzili równiez fantastyczni młodzi pasjonaci latania z Formacji 3AT3, którzy chcą (jeśli się uda) wystąpić w grupie nawet sześciu maszyn! Piloci podkreślają, że wyjątkowa atmosfera miejsca i cudowni ludzie, sprawiają że z chęcią wracają na Mazury co roku.

Otwarcie kanału RSS Mazury Airshow

W odpowiedzi na liczne prośby i sugestie ze strony miłośników lotnictwa a szczególnie mazurskich pokazów, mamy przyjemność poinformować, że uruchamiamy kanał RSS z aktualnościami dotyczącymi naszej imprezy. Chcesz być na bieżąco w sprawie Mazury Airshow? - dodaj nasz kanał do swojego czytnika RSS.

Anakonda na Mazurach!

Nie chodzi oczywiście o wielkiego węża z amazońskich lasów ale o nowoczesny śmigłowiec Marynarki Wojennej PZL W-3RM Anakonda. Maszyna polskiej produkcji przystosowana specjalnie do wykonywania akcji w zakresie ratownictwa morskiego. Załoga śmigłowca to marynarze z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, którzy zaprezentują symulowaną akcję ratowniczą z powierzchni wody.
Więcej informacji na temat Lotnictwa Marynarki Wojennej pod adresem: http://www.bl.mw.mil.pl

Mazury Airshow 2012 - 4-5 sierpnia

Znany jest juz termin kolejnej edycji największych cywilnych pokazów lotniczych w północnej Polsce - Mazury Airshow 2012 odbędzie się zgodnie z tradycją w pierwszy weekend sierpnia. Miejsce imprezy pozostaje niezmienne - giżycka plaża nad jeziorem Niegocin. Wiadomo również jak będzie wyglądał plakat promujący tegoroczne airshow. Już niebawem poznamy wstępna listę atrakcji, które miłośnicy podniebnych pokazów będą mogli podziwiać na Mazurach.
Na pewno nie zabraknie maszyn przystosowanych do operowania z powierzchni wody oraz uwielbianej przez wszystkich akrobacji na profesjonalnym poziomie.

Głosuj na Mazury Airshow - Lotnicze Orły 2011

Sympatykom „Mazury AirShow”, jedynych tego typu pokazów lotniczych w Europie oraz przyjaciołom Aeroklubu Krainy Jezior, z radością komunikujemy, że zostaliśmy nominowani do rywalizacji o tytuł Lotniczego Orła aż w 2 kategoriach: „Mazury AirShow” - w kategorii „Lotnicza Impreza Roku”, a Aeroklub Krainy Jezior - w kategorii „Promotor Roku”.
Zestawienie imprezy organizowanej przez wolontariuszy i stowarzyszenie "non-profit" z największą komercyjną imprezą w Polsce (organizowaną przez Siły Powietrzne i wspieraną przez wielki biznes) daje dużą satysfakcję i zachęca do zmierzenia się z tak poważną (nieporównywalną) konkurencją.
Dlatego zapraszamy wszystkich naszych sympatyków i przyjaciół do zmobilizowania się i wspierania "Mazury Airshow" swoimi głosami, które można oddawać wielokrotnie (co 24 godziny) pod adresem Impreza Roku oraz Promotor Roku.

Mazury Airshow 2011 zakończone!

Z pewnością tegoroczne Mazury Airshow można uznać za bardzo udane. Zaprezentowano różnorakie statki powietrzne, od ultralekkich po duże i ciężkie, te które startują z wody i te które wolą grunt twardy, szybkie i zwrotne oraz majestatycznie poruszające się w powietrzu. W ciągu dwóch dni pokazów powietrzne ewolucje oglądało blisko 100 tysięcy widzów zgromadzonych na plaży, w porcie oraz na jednostkach pływających po Niegocinie. Zapraszamy do oglądania GALERII ZDJĘĆ uzupełnianej o zdjęcia z tegorocznych pokazów. Dziękujemy za zdjęcia sky-watcher.pl, epgd.net.pl i pokazylotnicze.pl.
Chociaż troszkę smutno, że to już koniec lotniczego święta, czas planować Mazury Airshow 2012! Do zobaczenia!

Nieco krócej ale równie treściwie - II dzień Airshow

Pomimo nieco straszących zapowiedzi, niemal do końca bloku pokazów niedzielna pogoda była jak na zamówienie. Świeciło piękne słońce lekko zasłonięte chmurkami, jedynie po południu wzmógł się silny wiatr, który uniemożliwił drugie tego dnia lądowania wodnosamolotów. Po raz pierwszy w tym roku widzom zaprezentowała się Dakota (ze Szwecji). Na niebie zagościły również inne samoloty historyczne: Jakowlew Jak-18 (Ryszard Jaworz-Dutka) oraz RDW-5 (Józef Wójtowicz). Piękny pokaz wykonała również grupa 3AT3 w składzie trzech AT-3 i jednego AT-4. Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji: Dromader zrzucał wodę, wodnosamoloty lądowały i startowały na wodzie, a akrobaci szaleli - oczywiście w sposób kontrolowany.

Niebo nad Mazurami w ciągłym ruchu - I dzień Airshow

Dzisiejszy dzień pokazał, że Mazury Airshow to impreza z roku na rok o coraz większym rozmachu i bogatszym programie. Wielkie wrażenie na publiczności zrobiły zarówno wojskowe odrzutowce Biało-Czerwonych Iskier jak i akrobacje na Zlinach (Flying Bulls), na Extrach (Uwe Zimmerman, Artur Kielak, Łukasz Świderski) i na Skybolcie (Ireneusz Rozum). Oczywiście wielką sensacją były lądowania i starty z wody wodnosamolotów, przede wszystkim S-38 Sikorsky, ale również Cessny 172, śmigłowca Kompress CH-7 oraz hydromotolotni. Pogoda przez niemal cały dzień dopisała i wierzymy, że jutro będzie jeszcze lepiej.

Piątek - dzień przylotów i treningów

Piątek przed pokazami lotniczymi to tradycyjnie dzień przylotów uczestników pokazów oraz czas na ostatnie treningi przed występami. Na kętrzyńskie lotnisko zawitali goście ze Śląskiej Grupy Akrobacyjnej (Artur Kielak i Łukasz Świderski), akrobacyjny Skybolt (Ireneusz Rozum i Dawid Sobieszek), wodnosamolot Cessna 172 (Lech Bądzelewicz), historyczne Jak-18 i RWD-5. Późnym wieczorem na przyczepie aż z Wrocławia dotarł ultralekki śmigłowiec na pływakach Kompress CH-7 (Jarosław Szurlej) oraz wylądował długo oczekiwany czeski zespół akrobacyjny The Flying Bulls. Treningi wykonane dzisiaj nad kętrzyńskim lotniskiem dały przedsmak atrakcji jakie czekają nas jutro i pojutrze.

Pierwsze przyloty na Mazury Airshow już za nami!

Choć do Mazury Airshow pozostały jeszcze dwa dni, na kętrzyńskim lotnisku od rana panował duży ruch. Przylatywały małe samoloty na Zlot Przyjaciół Lotnictwa i Mazur, ale pojawiło się również kilku gości pokazów lotniczych. Najpierw wylądowała charakterystyczna żółto-niebieska Extra 200 (D-EEMT) Uwe Zimmermana z Niemiec. Kilka chwil później wilamowskiego pasa dotknęły koła największego samolotu jaki zaprezentuje się podczas Mazury Airshow - DC-3 Dakota (SE-CFP) ze Szwecji. Przed wieczorem pojawił się również Skybolt 300 (SP-YDS). W piątek powinna pojawić się reszta uczestników pokazów, w tym oczekiwany S-38 Sikorsky, który ze względu na złą pogodę nie mógł wystartować ze Szwajcarii. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń na żywo na stronie www.mazuryairshow.pl/tv

Słynny latający jacht po raz pierwszy w Polsce!

Z wielką radością informujemy, że podczas Mazury Airshow 2011 widzom zaprezentuje się w niskich przelotach oraz podczas lądowania i startu z powierzchni jeziora Niegocin niezwykły historyczny samolot-amfibia – Sikorsky S-38. Maszyna jeszcze nigdy nie była w Polsce, więc jest to z pewnością wielka gratka dla wszystkich fanów lotnictwa. Sikorsky S-38, to słynny amerykański dwusilnikowy samolot-amfibia, nazywany był "Podniebnym Jachtem Odkrywców".
Do naszych czasów przetrwały jedynie dwa egzemplarze, a ten, który zobaczymy na Mazury Airshow brał udział m.in. w filmie Aviator. Jego malowanie nawiązuje do jednego z najbardziej znanych S-38 „Osa’s Ark”, którym słynni podróżnicy – Martin i Osa Johnson – m.in. przelecieli jako pierwsi nad górami Kilimandżaro i Kenia, a także odbyli podróż wzdłuż Afryki dokumentując ją na kliszach filmowych.

Mazury Airshow 2011 na żywo w Internecie

Dla wszystkich fanów lotnictwa, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli przybyć do Giżycka we współpracy z firmą Internet Na Mazurach przygotowujemy dwa specjalne internetowe kanały video, gdzie będzie można śledzić wszystkie pokazy na żywo. Transmitowany będzie obraz z Giżycka ze strefy pokazów oraz z lotniska w Wilamowie, gdzie będą stacjonować wszystkie samoloty biorące udział w Airshow.
Mazury Airshow TV będzie dostępna pod adresem: www.mazuryairshow.pl/tv

Moc akrobacji tylko na Mazury Airshow 2011!

Podczas tegorocznego Mazury Airshow miłośnicy akrobacji nie będą z pewnością zawiedzeni. Swój udział potwierdził kolejny mistrz podniebnych ewolucji Ireneusz Jesionek, który zaprezentuje się na Extrze 300L z Aeroklubu Radomskiego. Obok niego możemy liczyć na występ: Roberta Kowalika (Skybolt), Artura Kielaka (Extra 330LC), Uwe Zimmermanna (Extra 200) oraz zespołów The Flying Bulls i Biało-Czerwone Iskry. Potwierdzony jest również pokaz włoskiego zespołu pokazowego WeFly! Team oraz polskiego zespołu 3AT3.

Latająca Fregata w Giżycku!

Możliwość zobaczenia takiego statku powietrznego trafia się w Polsce jeszcze dość rzadko. Motoszybowiec to, jak można się domyślać, szybowiec z zamontowanym silnikiem i śmigłem. Dzięki takiej konstrukcji uzyskuje się połączenie pozytywnych cech szybowca i samolotu - przede wszystkimi zwiększenie bezpieczeństwa oraz obniżenie kosztu zakupu i eksploatacji takiej maszyny. J6 Fregata - jednomiejscowy motoszybowiec produkowany przez łódzką firmę J&AS Aero Design jest z pewnością dobrym pomysłem na kontynuację przygody z lataniem zaraz po uzyskaniu licencji szybowcowej.

Symulator lotu śmigłowcem, czyli i Ty możesz latać!

Z wielką radością możemy poinformować, że w tym roku jedynie podczas Mazury Airshow będzie można poczuć się jak pilot prawdziwego śmigłowca. Dla publiczności dostępny będzie profesjonalny symulator lotu śmigłowcem, który wykorzystywany jest na codzień do szkolenia początkujących pilotów oraz do doskonalenia umiejętności tych, którzy już licencję posiadają. Zapraszamy!

Wielki pilot akrobata, przyjaciel Mazur - Marek Szufa nie żyje

Pod koniec pierwszego dnia V Płockiego Pikniku Lotniczego podczas wykonywania akrobacji indywidualnej samolot Marka Szufy uderzył w powierzchnię wody. Pomimo trwającej ponad dwie godziny akcji ratunkowej pilota nie udało się uratować.
Bardzo współczujemy rodzinie Pana Marka! Tą drogą składamy szczere kondolencje dla rodziny i przyjaciół. Oddajemy również hołd pamięci wspaniałemu człowiekowi, pilotowi i przyjacielowi.
Zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Coraz więcej potwierdzonych atrakcji na Mazury Airshow

Mamy już potwierdzoną informację, że nad Giżyckiem w dn. 6-7 sierpnia zobaczymy Zespół Akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry w pełnym składzie 7 samolotów TS-11 Iskra.
Swój udział potwierdziła nam również Motoparalotniowa Grupa Pokazowa Aeroklubu Polskiego.
Powiększa się również grono akrobatów - obok Roberta Kowalika (Extra) zobaczymy oczekiwanego w ubiegłym roku Uwe Zimmermanna z Niemiec na Extrze 200.
Wszystkie informacje o tegorocznych gościach Mazury Airshow w zakładce >>ATRAKCJE<<.

Kalendarz Lotnicze Mazury 2011

Jak co roku Aeroklub Krainy Jezior przygotował kalendarz z zaznaczonymi mazurskimi imprezami lotniczymi. A będzie ich co niemiara: • 1 maja - Lotnicza Majówka z Wojskiem

 • 23-26 czerwca - Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Warmii i Mazur

 • 4-7 sierpnia - Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa i Mazur

 • 6-7 sierpnia - MAZURY AIRSHOW 2011

 • 7-8 października - Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II

 • 9-11 października - Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Litwy • Wspomnienia po Mazury Airshow 2010

  Równie udanej imprezy lotniczej północna Polska nie pamięta. Nad głowami mazurskich turystów i mieszkańców odbyło się wspaniałem podniebne igrzysko, po którym pozostało wiele wspomnień i duże nadzieje na kolejną edycję. Tymczasem powspominajmy: • galeria zdjęć

 • materiały wideo


 • .....................................................................................................................................................................

  JAK ZAMIEŚCIĆ KOMENTARZ, ZAPYTANIE, ... KROK PO KROKU:
  1. W okienku na samym dole strony Prześlij komentarz :
  2. Dokonaj stosownego wpisu dotyczącego tekstu na stronie
  3. Komentarz jako : (kliknij strzałka w dół, otworzy się okienko) wybierz - Anonimowy
  4. Kliknij na Podgląd tekstu (możesz dokonać poprawek)
  5. Kliknij Zamieść komentarz
  6. Uwaga: proszę podpisać się z imienia nazwiska, bądź tzw. ksywą
  Ps. Dziękuję za dokonanie wpisu