13 kwietnia 2021

PILOCI POLSCE imieniem Śp. dr hab. instr. pil. STANISŁAWA MAKSYMOWICZA


PROJEKT PARTII POLITYCZNEJ
Testament Lotniczy
Partia Polityczna

jest moim projektem
Stasiu dał mi wolną ręką

CEL WYGRAĆ WYBORY
PARLAMENTARNE,
PREZYDENCKIE,
POZOSTAŁE...

WEŹMY PRZYKŁAD Z NASZYCH BOHATERÓW
LOTNIKÓW Z II WOJNY ŚWIATOWEJ

JESTEŚMY GOTOWI DO NAJWIĘKSZYCH
POŚWIĘCEŃ !

OBRONILIŚMY LONDYN GDY WARSZAWA
LEGŁA W GRUZACH !

SERCA NAM LOTNIKOM
KRWAWIĄ NIEUSTANNIE
DO DZISIAJ !


Natomiast wszelkie projekty lotnicze,
są naszym wspólnym dziełem, Stasia i moim
będę je przedstawiał każdy w odpowiednim czasie...

    Przyjaciele lotnicy, nie dajmy się podzielić, 
niech nas pasja do lotnictwa łączy,
działajmy ponad podziałami politycznymi...

PRZYJACIELE LOTNICY, ZAGLĄDAJCIE TU CZĘSTO,
ROZWÓJ WYPADKÓW BĘDZIE NASTĘPOWAŁ SZYBKO...

WKRÓTCE STATUT NASZEJ PARTII, STRUKTURY ITD...

tymczasowy adres mail tymczasowy

bloggerlotniczy@gmail.com

No to do roboty przyjaciele...

Pozdrawiam tymczasem
instr. pil. Jan Mikołajczyk

OGŁOSZENIEZapraszam do stałej współpracy ;grafika komputerowego
informatyka znającego środowisko
Microsoft,
system operacyjny Windows 10 oraz wszystkie aplikacje,
Google
i wszystkie jego aplikacje
osoba znająca się na tworzeniu stron internetowych
1/- kamerzysta reporter
2/ - fotograf reporter
poz. 1 i 2 może, to być ta sama osoba
Tylko współpraca z osobami prywatnymi, praca mobilna...
W pierwszym okresie uruchomiana partii praca na zasadzie wolontariatu...
Po uzyskaniu środków finansowych, będę chciał zapewnić umowę o pracę.
Potrzebuję profesjonalistów z amatorami nigdy nie pracuje, ludzi kreatywnych,
chętnych do współpracy, proszę napisać na adres;
bloggerlotniczy@gmail.com
Zapewniam ciekawą pracę, robota do wykonania "zawsze na wczoraj"
Mile widziani studentki i studenci, ze znajomością j, angielskiego
w stopniu komunikatywnym...
Do czasu założenia strony partii, proszę komunikować się na tymczasowy adres mail
Jeszcze milej byłoby dla mnie osobiście, jakby osoby których poszukuję do współpracy, przynajmniej część z nich była miłośnikami lotnictwa.
Z pozdrowieniem lotniczym i handlowym
instr. pil. Jan Mikołajczyk

***************************************
Projekt...
STATUT Piloci Polsce
Jana Mikołajczyka
Im. Sp. dr hab. instr. pil. Stanisława Maksymowicza
ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Nazwa partii 1. Piloci Polsce Jana Mikołajczyka, zwana dalej Piloci Polsce, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924), innych ustaw oraz niniejszego Statutu. 2. Piloci Polsce Jana Mikołajczyka posługuje się skrótem „Piloci Polsce”. Art. 2. Siedzibą partii jest miasto Wrocław. 1. Piloci Polsce działją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Piloci Polsce mogą tworzyć przedstawicielstwa za granicą i być członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne, na zasadach określonych przez Zarząd Piloci Polsce. 3. Siedzibą Piloci Polsce jest miasto Wrocław. Art. 3. Cele partii
1. Celem Piloci Polsce jest:
a. wpływanie na kierunki polityki państwa za pośrednictwem demokratycznych instrumentów aktywności politycznej; b. promowanie zasad demokratycznego państwa prawa, transparentności w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami publicznymi oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego; c. ochrona wolności i praw człowieka i obywatela; d. wzrost zaangażowania polskiego społeczeństwa w działania na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju kulturalnego i gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej; e. rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego, dialogu społecznego, działania na rzecz wolności obywatelskich. 2. Swoje cele Piloci Polsce realizują w szczególności poprzez: a. udział w życiu publicznym i politycznym; b. wysuwanie kandydatów do organów władzy publicznej; c. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych; d. współdziałanie z instytucjami i organizacjami realizującymi wartości zbieżne z celami Piloci Polsce. ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE Piloci Polsce Art. 4. Sposób nabywania członkostwa 1. Członkiem Piloci Polsce może zostać osoba, która: a. posiada obywatelstwo polskie;
b. ukończyła 18 lat; c. korzysta z pełni praw publicznych; d. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; e. złoży deklarację członkowską wraz z deklaracją poparcia celów Piloci Polsce określonych w niniejszym Statucie; f. nie jest członkiem innej partii politycznej. Art. 5. Nabycie członkostwa 1. Członkostwo nabywa się na własny
wniosek. Wniosek musi zawierać pisemną (lub wyrażoną w wersji elektronicznej) rekomendację dwóch członków Piloci Polsce. 2. O przyjęciu w poczet członków Piloci Polsce decyduje uchwałą Zarząd Regionu na wniosek zarządu koła zwykłą większością głosów, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w punkcie 1. 3. Zarząd Piloci Polsce opracowuje wzory deklaracji członkowskich. 4. Poza przypadkami określonymi w art. 4, zarząd regionu może odmówić przyjęcia, a zarządy kół mogą odmówić rekomendacji do przyjęcia w poczet członków Piloci Polsce osoby, która: a. w działalności publicznej lub politycznej dopuściła się działań sprzecznych z celami Piloci Polsce; b. ze względu na aktywność publiczną, polityczną, gospodarczą czy społeczną może narażać na uszczerbek dobre imię Piloci Polsce. 5. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Piloci Polsce zawiadamia się wnioskodawcę na piśmie. 6. Zarząd prowadzi rejestr członków. Szczegółowe zasady prowadzenia rejestru członków określa regulamin przyjęty przez Zarząd. Art. 6. Sposób utraty członkostwa 1. Ustanie członkostwa w Piloci Polsce następuje wskutek: a. złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Piloci Polsce; b. orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Piloci Polsce; c. śmierci; d. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; e. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; f. stwierdzenia uchwałą zarządu koła faktu nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy; g. prawomocnego skazania za popełnienie przestępstwa umyślnego, za które wymierzono karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania; f. wystąpienia posłów i senatorów z klubu parlamentarnego Piloci Polsce. 2. Osoba wykluczona z Piloci Polsce orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego może zostać ponownie przyjęta do Piloci Polsce nie wcześniej niż po upływie trzech lat od wydania orzeczenia o wykluczeniu. ROZDZIAŁ III PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW Art. 7. Prawa członków Każdy członek Piloci Polsce ma prawo: a. wyboru organów Piloci Polsce (czynne prawo wyborcze) i bycia wybieranym do organów Piloci Polsce (bierne prawo wyborcze); b. członkostwa w organach Piloci Polsce; c. udziału w działaniach prowadzonych przez Piloci Polsce; d. udziału w tworzeniu programu Piloci Polsce; e. zgłaszania organom Piloci Polsce projektów i pomysłów działań służących realizacji celów Piloci Polsce. Art. 8. Obowiązki członków Każdy członek Piloci Polsce zobowiązany jest do: a. przestrzegania niniejszego Statutu oraz decyzji organów Piloci Polsce; b. ochrony dobrego imienia Piloci Polsce; c. aktywnego udziału w pracy organów Piloci Polsce; d. współdziałania z innymi członkami Piloci Polsce w ramach realizacji celów Piloci Polsce; e. uiszczania składek członkowskich. Art. 9. Sprawy dyscyplinarne 1. Członkowie Piloci Polsce ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za działania stanowiące naruszenie niniejszego Statutu, decyzji organów Piloci Polsce i innych dokumentów partyjnych, a także za działania sprzeczne z celami Piloci Polsce lub godzące w jej dobre imię. 2. Karami dyscyplinarnymi są: a. upomnienie; b. nagana; c. zakaz pełnienia funkcji w organach Piloci Polsce przez okres od 3 miesięcy do 3 lat; d. zawieszenie członkostwa w Piloci Polsce przez okres od 3 miesięcy do roku; e. wykluczenie z Piloci Polsce. 3. Przewodniczący może udzielić upomnienia członkowi Piloci Polsce. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego. 4. Na okres postępowania dyscyplinarnego Przewodniczący może zawiesić członka w jego prawach ze skutkiem natychmiastowym. 5. W przypadku rażącego naruszenia Statutu, wystąpienia przeciwko programowi lub działania na szkodę Piloci Polsce Przewodniczący na wniosek Sekretarza Generalnego może wykluczyć członka Piloci Polsce ze skutkiem natychmiastowym na okres postępowania dyscyplinarnego. ROZDZIAŁ IV WŁADZE KRAJOWE Piloci Polsce Art. 10. Postanowienia ogólne 1. Organami Piloci Polsce są: a. Konwencja; b. Rada Krajowa; c. Zarząd Piloci Polsce; d. Przewodniczący Piloci Polsce; e. Komisja Rewizyjna; f. Sąd Koleżeński. 2. Kadencja organów Piloci Polsce trwa dwa lata. Kadencja kończy się nie wcześniej niż 30 dni przed upływem dwóch lat od wyboru i nie dłużej niż 90 dni po upływie dwóch lat od wyboru. 3. Dotychczasowe organy i ich członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu powołania nowych organów. 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych organów krajowych Piloci Polsce poza Konwencją. 5. Mandat członków organów Piloci Polsce wygasa z chwilą: a. rezygnacji; b. wykluczenia z Piloci Polsce orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego; c. nałożenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego kary dyscyplinarnej zakazu pełnienia funkcji w organach Piloci Polsce; d. wykluczenia członka przez Przewodniczącego na podstawie art. 9 ust. 5; e. wystąpienia posłów i senatorów z klubu parlamentarnego Piloci Polsce; f. śmierci. 6. W przypadku określonym w art. 10 ust. 5d, mandat zostaje przywrócony, jeśli Sąd Koleżeński zdecyduje o przywrócenia członka do Piloci Polsce. 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego z przyczyn określonych w ust. 5, organ ten dokonuje uzupełnienia składu. 8. Członkowie organów kolegialnych powołani w trybie ust. 7 działają do czasu zakończenia kadencji, w trakcie której zostali wybrani. 9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Piloci Polsce z przyczyn określonych w ust. 5, Zarząd Piloci Polsce wyłania ze swojego składu osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego oraz podejmuje uchwałę w sprawie zwołania Konwencji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego. 10. Uchwały organów kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków organu w obecności co najmniej połowy członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej. Art. 11. Konwencja 1. Konwencja jest zgromadzeniem demokratycznie wybranych przedstawicieli członków Piloci Polsce i najwyższym organem Piloci Polsce. 2. Do kompetencji Konwencji należy: a. określanie programu i strategicznych kierunków działania Piloci Polsce; b. wybór członków Rady Krajowej, Zarządu Piloci Polsce, Przewodniczącego Piloci Polsce oraz Komisji Rewizyjnej; c. wybór – na wniosek Zarządu Piloci Polsce – członków Sądu Koleżeńskiego; d. uchwalanie zasad i trybu pracy Sądu Koleżeńskiego, a także prowadzenia postępowania dyscyplinarnego; e. udzielanie absolutorium Zarządowi Piloci Polsce z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej; f. ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich gromadzenia; g. uchwalanie zmian w Statucie Piloci Polsce; h. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Piloci Polsce oraz połączenia z inną partią lub innymi partiami. 3. W skład Konwencji wchodzą: a. delegaci wyłonieni na konwencjach regionalnych w proporcji 1 delegat na każdych rozpoczętych 20 członków Piloci Polsce w regionie; b. Przewodniczący Piloci Polsce c. pozostali członkowie Zarządu Piloci Polsce d. przewodniczący regionów Piloci Polsce; e. posłowie i senatorowie należący do Klubu Parlamentarnego Piloci Polsce; f. posłowie do Parlamentu Europejskiego należący do Piloci Polsce. 4. Szczegółowy tryb wyboru delegatów na Konwencję określi Zarząd. 5. Konwencję zwołuje i prowadzi Przewodniczący Piloci Polsce lub upoważniony przez niego członek Zarządu Piloci Polsce. Konwencję zwołuje się co najmniej raz do roku. 6. Przewodniczący zwołuje również Konwencję na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Piloci Polsce. 7. Zwołując Konwencję, Przewodniczący Piloci Polsce przedstawia proponowany porządek obrad i przekazuje go przewodniczącym regionów w celu rozpowszechnienia wśród delegatów. Zwołanie Konwencji powinno nastąpić co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 8. Zmiana przedstawionego przez Przewodniczącego Piloci Polsce porządku obrad Konwencji może nastąpić uchwałą Konwencji przyjętą większością 2/3 członków Konwencji. 9. Delegaci mogą brać udział w Konwencji i wykonywać prawo głosu wyłącznie osobiście. 10. W Konwencji mogą brać udział i zabierać głos osoby zaproszone przez Zarząd. Art. 12. Rada Krajowa 1. Rada Krajowa jest najwyższym organem uchwałodawczym między Konwencjami. 2. W skład Rady Krajowej wchodzą: a. Członkowie Zarządu Piloci Polsce; b. Posłowie i senatorowie należący do Klubu Parlamentarnego Piloci Polsce; c. Posłowie do Parlamentu Europejskiego należący do Piloci Polsce; d. Przewodniczący regionów; e. Członkowie Rady wybrani przez Konwencję w liczbie 16. 3. Do kompetencji Rady Krajowej należą: a. Decydowanie o kierunkach programowych Piloci Polsce; b. Udział w koalicjach programowych, wyborczych i parlamentarnych; c. Kooptacja do dwóch członków Zarządu w czasie kadencji na wniosek Przewodniczącego; d. Tworzenie i obsadzanie dodatkowych organów w Piloci Polsce o charakterze pomocniczym i celowym, potrzebnych do realizacji konkretnych założeń programu, na wniosek Przewodniczącego; e. Zatwierdzanie informacji o działalności finansowej Piloci Polsce. 4. Pracami Rady Krajowej kieruje Przewodniczący Piloci Polsce. 5. Przewodniczący zwołuje Radę Krajową na własny wniosek lub w ciągu 7 dni na wniosek Zarządu Piloci Polsce, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Rady. 6. W razie zmniejszenia się liczby członków Rady w czasie kadencji Rada pracuje w pomniejszonym składzie, nie zarządza się kooptacji. Art. 13. Zarząd Piloci Polsce 1. Do kompetencji Zarządu Piloci Polsce należą wszystkie sprawy niezastrzeżone na rzecz innych organów, w szczególności: a. określanie zasad i trybu działania władz Piloci Polsce; b. zgłaszanie Konwencji kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego; c. zatwierdzanie na podstawie projektu przedstawionego przez Przewodniczącego Piloci Polsce list kandydatów Piloci Polsce w wyborach do organów władzy publicznej na szczeblu centralnym i list do Parlamentu Europejskiego oraz zatwierdzanie list kandydatów w wyborach samorządowych przedstawionych przez władze terytorialne Piloci Polsce; d. wskazywanie pełnomocników wyborczych i pełnomocników komitetów wyborczych tworzonych przez Piloci Polsce w związku z wyborami do organów władzy publicznej; e. tworzenie i likwidacja organów opiniodawczych, eksperckich i doradczych. 2. Zarząd Piloci Polsce składa się z od 3 do 11 członków, w tym Przewodniczącego Piloci Polsce. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Piloci Polsce. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uzupełnienia składu dokonuje Rada Krajowa. 3. Spośród członków Zarządu Piloci Polsce, Przewodniczący Piloci Polsce powołuje od 1 do 4 Wiceprzewodniczących, Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika. 4. Do kompetencji Sekretarza Generalnego należy: a. współdziałanie z Przewodniczącym Piloci Polsce w zakresie reprezentowania Piloci Polsce na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych; b. zapewnienie techniczno-organizacyjnych warunków działania Piloci Polsce; c. bezpośredni nadzór nad działalnością struktur terenowych Piloci Polsce; d. wykonywanie innych zadań na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd lub Przewodniczącego; e. zatwierdzanie składu zarządów regionalnych Piloci Polsce; f. powoływanie i odwoływanie zastępców Sekretarza Generalnego. Art. 14. Przewodniczący Piloci Polsce 1. Do kompetencji Przewodniczącego Piloci Polsce należy: a. kierowanie Piloci Polsce i reprezentowanie jej w działalności politycznej; b. zwoływanie Konwencji i prowadzenie jej obrad; c. zwoływanie posiedzeń Rady Krajowej i Zarządu Piloci Polsce i prowadzenie ich obrad; d. powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego Piloci Polsce, Skarbnika oraz Wiceprzewodniczących Piloci Polsce; e. przedstawianie list kandydatów Piloci Polsce w wyborach na szczeblu centralnym i do Parlamentu Europejskiego; f. bezpośredni nadzór nad działaniem biura Piloci Polsce. 2. Przewodniczący we wszelkich sprawach odpowiada jedynie przed Konwencją.
Art. 15. Komisja Rewizyjna 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Piloci Polsce. 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a. przeprowadzanie z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów kontroli finansowej Piloci Polsce; b. występowanie z wnioskami pokontrolnymi; c. sporządzanie i przedkładanie Zarządowi Piloci Polsce rocznej informacji finansowej; d. występowanie do Konwencji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Piloci Polsce absolutorium z tytułu prowadzonej gospodarki finansowej. 3. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków. 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej, ustala porządek posiedzenia i przewodniczy posiedzeniom Komisji, chyba że powierzy niektóre lub wszystkie te czynności wiceprzewodniczącemu. 5. Komisja może upoważnić niektórych spośród swoich członków do wykonywania w jej imieniu określonych czynności kontrolnych. 6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Piloci Polsce, a jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu Piloci Polsce, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub we wspólnym pożyciu. 7. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, którego projekt uchwala Komisja Rewizyjna, a zatwierdza Rada Krajowa. Art. 16. Sąd Koleżeński 1. Sąd Koleżeński jest organem właściwym do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych i orzekania kar dyscyplinarnych wobec członków Piloci Polsce. 2. Kary dyscyplinarne nakłada Sąd Koleżeński na wniosek Zarządu Piloci Polsce, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Sąd Koleżeński może na wniosek Przewodniczącego Piloci Polsce orzec o wykluczeniu z Piloci Polsce osoby, która: a. została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; b. dopuściła się innego rażącego naruszenia prawa lub czynu o charakterze hańbiącym; c. w działalności publicznej lub politycznej dopuściła się działań sprzecznych z celami Piloci Polsce; d. ze względu na rodzaj lub charakter swojej aktywności publicznej, politycznej, społecznej, gospodarczej, a w rażących przypadkach także innej aktywności prywatnej, może narażać nauszczerbek dobre imię Piloci Polsce; e. uzyskała członkostwo w innej partii politycznej; f. podjęła działalność polityczną konkurencyjną wobec Piloci Polsce, w szczególności została kandydatem w wyborach do organów władzy publicznej z listy komitetu wyborczego innego niż tworzony lub popierany przez Piloci Polsce; g. podała nieprawdziwe dane w deklaracji członkowskiej, o której mowa w art. 4 Statutu. 4. Sąd Koleżeński orzeka po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, w którym zapewnia się osobie, przeciwko której toczy się postępowanie, możliwość przedstawienia stanowiska w sprawie. 5. Sąd Koleżeński powinien wydać orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o nałożenie kary dyscyplinarnej. 6. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, Przewodniczący Lotnicy Polsce może zawiesić w prawach członka Lotnicy Polsce osobę, której wniosek dotyczy. Zawieszenie obowiązuje do czasu wydania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. 7. Sąd Koleżeński liczy od 3 do 5 członków. 8. Sąd Koleżeński jest niezależny od Zarządu Piloci Polsce, a jego członkowie nie mogą być członkami Zarządu Piloci Polsce ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub we wspólnym pożyciu. 9. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Sądu Koleżeńskiego, ustala porządek posiedzeń i przewodniczy posiedzeniom, chyba że powierzy niektóre lub wszystkie te czynności wiceprzewodniczącemu. 10. Zasady i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego, a także prowadzenia postępowania dyscyplinarnego określa regulamin postępowania dyscyplinarnego uchwalony przez Konwencję. 11. Sąd Koleżeński jest właściwy do rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Piloci Polsce oraz dokonywania wykładni Statutu w kwestiach budzących wątpliwość. ROZDZIAŁ V WŁADZE Piloci Polsce Art. 17. Postanowienia ogólne 1. Piloci Polsce tworzą struktury terenowe na poziomie gmin, powiatów, okręgów wyborczych do Sejmu RP, województw. 2. Na terenie m.st. Warszawy tworzy się struktury na poziomie dzielnic. Art. 18. Koła Piloci Polsce 1. Podstawową jednostką organizacyjną Piloci Polsce są koła. 2. Każdy członek Piloci Polsce należy do jednego koła. 3. Z inicjatywą powołania koła może wystąpić co najmniej 5 członków Piloci Polsce. Koło jest powoływane przez zarząd właściwego terytorialnie regionu Piloci Polsce. Jeżeli liczba członków koła spadnie poniżej 5, zarząd może je rozwiązać po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia składu. 4. Na terenie jednej gminy, a na terenie m.st. Warszawy-jednej dzielnicy, tworzy się jedno koło. Koło może powstać na terenie kilku ościennych gmin. W miastach zamieszkałych przez co najmniej 100.000 osób Zarząd Piloci Polsce na wniosek zarządu regionu może tworzyć koła dzielnicowe. 5. Koło Piloci Polsce prowadzi działania Piloci Polsce we wszystkich sprawach będących przedmiotem zainteresowania Piloci Polsce na danym terenie. Art. 19. Władze koła 1. Władzami koła są: a. zebranie walne członków koła; b. zarząd koła; c. przewodniczący koła. 2. Do kompetencji zebrania walnego członków koła należą: a. wybór przewodniczącego koła bezwzględną większością głosów; b. określenie liczby członków zarządu koła; c. wybór zarządu koła; d. zatwierdzanie programu działalności koła; e. dokonywanie oceny działalności koła; f. wybór delegatów na konwencję regionalną. 3. W skład zarządu wchodzą: przewodniczący, od jednego do trzech wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik i do pięciu członków zarządu. Sekretarza i skarbnika wybiera zarząd spośród członków zarządu koła. 4. Zarząd kieruje bieżącym funkcjonowaniem koła i opracowuje program działań koła. 5. Zarząd koła przygotowuje listy kandydatów do rady gminy w wyborach samorządowych i przedstawia kandydata na wójta i burmistrza. 6. Przewodniczący kieruje pracami zarządu i reprezentuje koło na zewnątrz. Dokompetencji przewodniczącego należy: a. zwoływanie z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na trzy miesiące lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków koła najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia tego żądania zebrania walnego członków koła, proponowanie porządku obrad i kierowanie jego pracami; b. zwoływanie, w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc, posiedzeń zarządu koła, proponowanie porządku obrad i kierowanie jego pracami. 7. Zarząd i przewodniczący są zatwierdzani przez przewodniczącego regionu. Na decyzję przewodniczącego regionu odmawiającą zatwierdzenia służy odwołanie do Sekretarza Generalnego. 8. Sekretarz Generalny może na wniosek zarządu regionu odwołać przewodniczącego i rozwiązać zarząd koła, jeżeli nie wywiązują się z obowiązków, podejmują decyzji wyraźnie sprzeczne z programem Piloci Polsce. Sekretarz Generalny zwołuje wówczas walne zebranie
członków koła celem wybrania nowego przewodniczącego i zarządu koła. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego i zarządu ich funkcje pełni zarząd komisaryczny wyznaczony przez Sekretarza Generalnego. Art. 20. Władze powiatowe 1. Przewodniczący kół z terenu jednego powiatu tworzą radę powiatu, która koordynuje działania kół na terenie powiatu. Członkowie rady powiatu wybierają koordynatora powiatu. 2. Rada powiatu przygotowuje listy kandydatów do rady powiatu w wyborach samorządowych. Art. 21. Władze okręgowe 1. Koordynatorzy powiatowi tworzą radę okręgu. Rada okręgu wybiera koordynatora. Koordynator wymaga zatwierdzenia przez zarząd regionu. 2. Koordynator zajmuje się koordynacją działania struktur w ramach okręgu wyborczego. Art. 22. Władze regionalne 1. Region obejmuje swym zasięgiem jedno województwo. 2. M.st. Warszawa stanowi osobny region. Zarząd Piloci Polsce może poszerzyć region warszawski o okoliczne powiaty. 3. Władzami regionu są: a. konwencja regionalna; b. rada regionu; c. zarząd regionu; d. przewodniczący regionu; e. komisja rewizyjna regionu. 3. W skład konwencji regionalnej wchodzą: a. delegaci wyłonieni w kołach w proporcji 1 delegat na każde rozpoczęte 5 osób tworzących koło; b. przewodniczący kół Piloci Polsce; c. członkowie rady regionu. 4. Do kompetencji konwencji regionalnej należy: a. uchwalanie programu Piloci Polsce w regionie; b. wybór przewodniczącego regionu; c. wybór członków rady regionu, zarządu regionu, komisji rewizyjnej regionu oraz delegatów na Konwencję Lotnicy Polsce; d. rozpatrywanie kadencyjnego sprawozdania rady regionu, zarządu regionu oraz komisji rewizyjnej regionu oraz udzielanie zarządowi regionu absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej regionu; e. ustalenie liczby członków zarządu regionu i liczby wiceprzewodniczących zarządu regionu. 5. W skład rady regionu wchodzą: a. członkowie zarządu regionu; b. posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani z terenu regionu; c. radni sejmiku województwa, członkowie zarządu województwa, starostowie,
prezydenci miast i burmistrzowie z ramienia Lotnicy Polsce, koordynatorzy powiatów; d. członkowie rady w liczbie nie większej niż liczba powiatów w regionie wybrani przez konwencję regionalną. 6. Do kompetencji rady regionu należą: a. uchwalanie programu wyborczego dla regionu; b. przygotowanie list kandydatów do sejmiku województwa i na prezydentów miast, c. podejmowanie decyzji odnośnie do koalicji i porozumień wyborczych na poziomie województwa; d. kooptacja do dwóch członków zarządu regionu w czasie kadencji na wniosek przewodniczącego regionu; e. rozpatrywanie spraw przedstawionych radzie przez jej członków w regionie; f. kooptacja bezwzględną większością głosów członków rady regionu. 7. Przewodniczący regionu kieruje pracami Lotnicy Polsce w regionie i reprezentuje ją na zewnątrz. 8. Do kompetencji przewodniczącego regionu należy: a. zwoływanie rady regionu z własnej inicjatywy co najmniej raz na pół roku lub na pisemne żądanie minimum 1/3 członków rady regionu najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia tego żądania, proponowanie porządku obrad i kierowanie jej pracami; b. zwoływanie zarządu regionu: z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w miesiącu, lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków zarządu regionu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty złożenia tego żądania; c. proponowanie porządku obrad zarządu regionu i kierowanie jego pracami. 9. Przewodniczący wybierany jest przez konwencję regionalną bezwzględną liczbą głosów. 10. W skład zarządu regionu wchodzą: a. przewodniczący regionu; b. 1-3 wiceprzewodniczących; c. sekretarz i skarbnik powoływani na wniosek przewodniczącego spośród członków zarządu regionu; d. pozostali członkowie w liczbie 3-5. 11. Do kompetencji zarządu należą: a. koordynowanie działań Piloci Polsce w regionie, w szczególności w okresie wyborczym; b. zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Piloci Polsce w regionie; c. tworzenie, łączenie i likwidacja kół; d. zwoływanie konwencji regionalnej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 koordynatorów powiatowych najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku; e. rozpatrywanie odwołań od decyzji i stwierdzanie nieważności decyzji władz kół i powiatów na terenie regionów. 12. Przepisy dotyczące komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio do regionalnej komisji rewizyjnej. Art. 23. Kadencja 1. Kadencje organów regionalnych trwają 2 lata. 2. Z zebrań struktur terenowych Piloci Polsce sporządza się protokół, który podpisują osoba prowadząca zebranie oraz osoba je protokołująca.
3. Uchwały wszystkich struktur terenowych Piloci Polsce zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne przepisy Statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos prowadzącego zebranie. 4. Uchwały podpisują osoba prowadząca zebranie oraz osoba je protokołująca, chyba że inny przepis Statutu stanowi inaczej. 5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał dokonujących wyboru i odwołania członka danej struktury terenowej, a także przyjęcia i wykreślenia członka partii. 6. Zawiadomienie o terminie i miejscu zebrania, a także porządek obrad, podaje się do wiadomości członków danej struktury terenowej pisemnie lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. SMS, e-mail) na co najmniej 7 dni naprzód, chyba że inny przepis Statutu stanowi inaczej. Zarząd może określić szczegółowy tryb i formę dokonywania zawiadomień. ROZDZIAŁ VI SPRAWY MAJĄTKOWE Art. 24. Majątek Majątek Lotnicy Polsce powstaje ze składek członkowskich i innych źródeł finansowania przewidzianych ustawą o partiach politycznych i innymi ustawami. Art. 25. Gospodarka finansowa 1. Do reprezentowania Piloci Polsce na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są działający wspólnie Przewodniczący Piloci Polsce i Sekretarz Generalny Piloci Polsce lub Przewodniczący i Skarbnik Piloci Polsce lub Sekretarz Generalny i Skarbnik Piloci Polsce. Skarbnik może samodzielnie składać oświadczenia woli i zaciągać zobowiązania finansowe do wysokości 5.000 zł. 2. Przewodniczący Lotnicy Polsce działając wspólnie z Sekretarzem Generalnym lub Przewodniczący działający wspólnie ze Skarbnikiem lub Sekretarz Generalny działający wspólnie ze Skarbnikiem może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Piloci Polsce na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie. 3. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Piloci Polsce określa kodeks finansowy przyjęty przez Zarząd Lotnicy Polsce. 4. Dla sfinansowania udziału Lotnicy Polsce w wyborach do parlamentu krajowego i europejskiego, w wyborach na urząd Prezydenta RP, w wyborach do samorządu terytorialnego, a także udziału w kampaniach referendalnych -tworzy się fundusz wyborczy, którego nazwa brzmi: "Fundusz Wyborczy Piloci Polsce Jana Mikołajczyka". ROZDZIAŁ VII ZMIANA STATUTU Art. 26. 1. Projekt zmiany Statutu może zostać zgłoszony przez: a. Zarząd Piloci Polsce; lub b. grupę członków Konwencji stanowiącą co najmniej 30 procent pełnego składu Konwencji. 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Przewodniczącego Piloci Polsce. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu może nastąpić nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż trzy miesiące od dnia doręczenia Przewodniczącemu projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu. 4. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Konwencja podejmuje większością 2/3 głosów obecnych członków w obecności co najmniej połowy członków. ROZDZIAŁ VIII ROZWIĄZANIE PARTII, POŁĄCZENIE Z INNĄ PARTIA LUB INNYMI PARTIAMI
Art. 27. 1. Wniosek w sprawie rozwiązania Piloci Polsce, połączenia z inną partią lub partiami może zostać złożony przez: a. Zarząd Piloci Polsce; lub b. grupę członków Konwencji stanowiącą co najmniej 30 procent pełnego składu Konwencji. 2. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania partii, połączenia z inną partią lub partiami wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Przewodniczącego Piloci Polsce. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania partii, połączenia z inną partią lub partiami może nastąpić nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż trzy miesiące od dnia doręczenia Przewodniczącemu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Piloci Polsce, połączenia z inną partią. 4. Uchwałę w sprawie rozwiązania Piloci Polsce, połączenia z inną partią lub partiami Konwencja podejmuje większością 2/3 głosów obecnych członków w obecności co najmniej połowy członków. ROZDZIAŁ IX FORUM MŁODYCH
Art. 28. Forum Młodych 1. Forum Młodych zrzesza osoby należące do sympatyków Lotnicy Polsce wśród młodzieży. 2. Do Forum Młodych mogą należeć osoby, które ukończyły 16 lat oraz nie ukończyły 30 lat. Zasady uczestnictwa członków niepełnoletnich określi Zarząd Piloci Polsce. 3. Szczegóły działania Forum Młodych określi regulamin przyjęty przez Zarząd Lotnicy Polsce. ROZWIĄZANIA PRZEJŚCIOWE 1. Funkcjonowanie Lotnicy Polsce do ........... r. uregulowane będzie poniższymi przepisami przejściowymi. 2. W tym okresie członków Piloci Polsce, będzie przyjmował wyłącznie Zarząd. Zgłoszenia członkowskie będą przesyłane wraz z życiorysem do Zarządu Piloci Polsce. Każde zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej dwóch członków Piloci Polsce.
Zarząd Piloci Polsce w ciągu 14 dni podejmie decyzję o przyjęciu w poczet członków. 3. Do dnia ........... r. zostaną przeprowadzone konwencje regionalne, które będą miały formułę zebrań walnych członków z danego regionu. Konwencje regionalne wybiorą władze regionalne. 4. Po konwencjach regionalnych będą utworzone koła Piloci Polsce, zgodnie ze statutem. 5. Rada Krajowa zostanie wybrana po wyborze władze wszystkich regionów. Do czasu powołania Rady Krajowej jej zadania może sprawować Zarząd.
Struktury partii:
Aeroklub Wrocławski
Siedziba główna partii
-Zarząd, siedziba
Ogłoszenie
Potrzebuję prawników najlepiej z naszego środowiska
z Warszawy, celem dokonania rejestracji w Sądzie naszej partii politycznej, sprawa jest bardzo prosta...
proszę o zgłoszenia na adres ;
bloggerlotniczy@gmail.com
pogadamy, liczę na stałą dalszą współpracę, podam swój nr telefonu...

Informacje ogólne:
1. Mam swoich kandydatów do ścisłego, zarządu ze zrozumiałych względów, na ten moment nazwisk nie podam, dodam, będą to ludzie z najwyżej półki w wymiarze międzynarodowym.
2. Będę chciał w terminie możliwie jak najszybszym zorganizować we Wrocławskim aeroklubie zebranie organizacyjne, przylot tylko samolotami osób decyzyjnych. Zebranie będzie zamknięte dla prasy.
Po tym spotkaniu, oczekuję, że domkniemy wszystkie sprawy organizacyjne. Zapoznajcie się dobrze ze statutem, przygotujcie listę osób do struktur w Waszych regionach, warunek, nie będę współpracował z osobami które mnożą problemy, maja pracować w trybie operacyjnym !!!
3. Między strukturami partii przygotujcie jakiś samolocik ekonomiczny, zaproponujcie jakiś model, dobrze ....będę chciał zeby ten sprzęt była na wyposażeniu partii...wszystkie elementy partii graficzne naszej partii będę opracowywał sam , robotę wykonaja zawodowi graficy.

Nawet nie wyobrażacie sobie jaki potencjał w nas drzemie...

4 . Aerokluby, które maja AN -2 ,maja być sprawne do lotu, te aerokluby które ich nie mają pozyskajcie już istniejące, wspólnymi siłami, je wyremontujemy... przedłożę projekty graficznye naszch samolotów, siedzib, samochodów i inne. Pomysłów, mam bardzo ,bardzo dużo...zrobimy
POLSKĘ ODLOTOWĄ
zaufajcie mi , spoko damy radę, opierajcie się na pasjonatach , tych innych , olewajcie, nasze młode pokolenie ma latać w kosmos, a nie cofać się do średniowiecza...
Przekażujcie tego linka dalej wg. Waszego uznania w Waszym środowisku, i nie tylko...,proszę, o listę osób tak zwanej
dobrej zmiany z Waszych srodowisk
wymienimy ich natychmiast, zacznijcie już polityczną robotę, zbierajcie dowody ich przekrętów !

Tymi aferzystami z:
PIS MAFII I ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ O CHARAKTERZE ZBROJNYM
sam się zajmę, mówię!
#Wypierdalać

Marta, jest z Wrocka tak jak ja, to wy nosicie prawdziwe jaja, faceci muszą udowodnić, ze je mają,
Jurek, nie możesz stać obojętny...
razem jest nas już skromnie licząć ok.
15 mln. wyborców !
Obajtkami, Matoł-uszami Płaszczakami , Mcierewiczami, szczególnie
QWA MAĆ
pirdoolony jenocie, Ty bohatera mojej młodości
LECHA WAŁĘSĘ,
WZYWASZ NA SOLO, ZŁAMASIE JEDEN, JAK MASZ TROCHĘ HONORU STAŃ ZE MNĄ MAM PRAWIE 70 LAT.. PROSZĘ O TRANSMISJĘ TVPIS NA ZYWO, POTZREBUĘ TRZY SEKUNDY I BEDZIESZ LEŻAŁ W KAŁUŻY KRWI, POJEDZIESZ PROSTO DO SZPITALA !!!


sam się zajmę ! Wy dajcie mi nazwiska z Waszego regionu krótkim uzasadnieniem