24 września 2012

HOT NEWS !!! LOTNISKO OLEŚNICA DLA POTRZEB CYWILNYCH

Założenia wstępne projektu lotniska –„ OLEŚNICA”. ************************************************************.
Lotnisko znajduje się 2 km na północny wschód od m. Oleśnica, w terenie nizinno-pagórkowatym. W odległości 20 km na północ rozciągają się wzgórza trzebnicko-ostrzeszowskie, a z południowo-zachodniej strony, w odległości 55 km rozciągają się wzgórza sudeckie.
Średnie przewyższenie lotniska wynosi 159 m n.p.m.


Nazwa lotniska : EPOA ( wg kodów międzynarodowych);
Współrzędne: N 51°12'53.0" E 17°26'18.0" .Wymiary pasa: 2280 x 30 m;
Kierunek lądowania (GEO): 070 // 250; (dokładnie: 67º i 247º )

W oparciu o Rządowy Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych w latach 2007 - 2025, oraz zapisy ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku(Dz. U. z 2008 roku, Nr 144, poz. 901), a także ustawy z dnia 30 maja 1996 rok (Dz. U. 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.), Starosta Powiatu Oleśnickiego dnia 28 maja 2009 roku złożył do Ministra Infrastruktury wniosek o przejęcie terenów nieużytkowanego od lat wojskowego lotniska „OLEŚNICA” dla założenia na bazie tych terenów, Powiatowego Lotniska Cywilnego Użytku Publicznego, ponowiony 27 stycznia 2012 roku z uaktualnieniem wg nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 13 stycznia 2012r.)

Istotą pierwotnego wniosku było sprawne przejęcie terenów lotniska jeszcze w stanie technicznym pozwalającym na szybkie wykonanie napraw i remontu infrastruktury lotniskowej, w tym szczególnie drogi startowej, dróg kołowania, płaszczyzn postojowych i założenie monitoringu oraz panelowego ogrodzenia. Te inwestycje, oraz spełnienie wymagań określonych w Prawie Lotniczym i przepisach Urzędu Lotnictwa Cywilnego, umożliwiały rozpoczęcie działalności lotniczej na jedynym w rejonie Wrocławia lotnisku z prawdziwego zdarzenia posiadającym asfaltobetonową drogę startową, oraz realne możliwości współpracy w zakresie usług lotniczych z Portem Lotniczym jeszcze przed mistrzostwami EURO-2012. Wstępne rozmowy i wyrażane intencje stron, pozwalały na planowanie inwestycji lotniskowych niezbędnych dla stworzenia warunków obsługi i okresowego bazowania statków powietrznych grupy GA w ramach organizacji mistrzostw, a wielkość możliwych do pozyskania środków sięgał kilkudziesięciu milionów złotych. Destrukcyjne od początku działania resortu obrony narodowej lekceważące ideę rządowego programu i ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku oraz prawa samorządu terytorialnego, zmierzały usilnie do szybkiej likwidacji terenu lotniska, bez względu na spowodowanie wielomilionowej szkody w istniejącym mieniu Skarbu Państwa. Pazerność cwaniaków wobec naszego lotniska wynikała z jego idealnego wręcz położenia komunikacyjnego, oraz atrakcyjności samego terenu. Procedowanie wniosku Starosty, to casus samowoli prawnej, który powinien stać się negatywnym wzorcem podejmowania ostatecznej decyzji administracyjnej. Ponad trzyletni okres naszych starań, a raczej bezpardonowej walki, to także trzy kolejne lata degradacji i dewastacji infrastruktury lotniska. Jeżeli do takich ponad dziesięciu lat polityki „psa ogrodnika”, dołączymy jeszcze decyzję Agencji Mienia Wojskowego podjętej złośliwie bezpośrednio po zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o przywróceniu lotniczego charakteru „nieruchomości lotniska OLEŚNICA” o rezygnacji od początku lutego tego roku z obowiązku ochrony fizycznej obiektu, to obraz degradacji i dewastacji tego pięknego lotniska jest naprawdę przerażający. Stan rzeczywisty infrastruktury lotniskowej, to przykład nieodpowiedzialności za mienie Skarbu Państwa pozostawiane w dyspozycji resortu bez uwzględniania ewentualnych zamiarów gospodarzy terenu, jakimi od 1993 roku w rygorach ustaw ustrojowych miały być jednostki samorządu terytorialnego. Pozostawianie opuszczonych przez wojsko nieruchomości w gestii Ministra Obrony, bez obowiązku uzgodnień ich losów z gospodarzem terenu, to niezrozumienie idei samorządności. Warto pamiętać, że nawet na poziomie władzy centralnej, wyjście poza zakres kompetencji w demokratycznym państwie prawnym, oznacza nieważność czynności prawnych związanych z ich wykonywaniem wobec własności publicznej. Może więc dla uniknięcia takich przypadków jak zakwalifikowanie jedynie lotniska OLEŚNICA do załącznika Nr 2 rozporządzenia RM z dnia 24 grudnia 2008 roku, sprzecznego z istotą ustawy której było składową, warto przeprowadzić analizę tworzenia pierwotnego rozporządzenia, które pośrednio stało się przyczyną tak ogromnej degradacji lotniska OLEŚNICA. Dnia 11 września br. Wojewoda Dolnośląski Pan Aleksander Marek Skorupa, działając w imieniu Skarbu Państwa, podpisał akt notarialny przekazania oleśnickiego powojskowego lotniska, jako darowizny Skarbu Państwa dla Powiatu Oleśnickiego na założenie Powiatowego Lotniska Cywilnego Użytku Publicznego. Jak przez pryzmat tak zniszczonego lotniska postrzegać obowiązek wynikający z art.11 ustawy z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych odprowadzania 30% dochodów uzyskanych z gospodarowania darowizną? Przecież ogromne straty wynikłe z ponad trzyletniej destrukcji resortu obrony w procedowaniu wniosku Starosty Oleśnickiego, oraz koszty niezbędne dla przywrócenia stanu eksploatacyjnego lotniska wynikłe z jego degradacji i dewastacji powstałe z winy zarządzającego, będą przez długie lata wymagały inwestowania wszystkich pozyskiwanych środków. Sądzimy, że w tym przypadku koniecznym będzie wystąpienie do NSA o zawieszenie obowiązku ustawowego.
Z chwilą podpisania aktu notarialnego, włączony został zegar bezwzględnie obligujący nas do terminowego rozliczania się z realizacji przyjętego projektu. Mamy także świadomość, iż czynnikiem wpływającym dynamicznie na usługi lotnicze jest postępujący proces globalizacji, który determinuje dynamikę rozwoju gospodarczego i naukowego oraz rozwijanie procesów innowacyjnych. Współczesne ośrodki nauki, rozwoju innowacyjności i najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej, uzależniane są w coraz większym stopniu od komunikacji i innych usług lotniczych. Przeprowadzane analizy możliwości rozwojowych, pozwalają przyjąć tezę znaczącej konkurencyjności oleśnickiego lotniska. Położenie lotniska w zmodernizowanym układzie sieci drogowo-kolejowej, na pograniczu czterech dynamicznie rozwijających się województw, w niewielkiej odległości od wrocławskiej aglomeracji, to realne i bardzo korzystne warunki multimodalnego transportu lotniczego. Oddziaływanie szerokiego spektrum usług lotniczych i wokół lotniskowej infrastruktury na atrakcyjność przestrzeni, opiera się na roli transportu lotniczego jako czynnika lokalizacji produkcji. Dotyczy on głównie gałęzi przemysłu o wysokim stopniu innowacyjności, kapitałochłonnych, wymagających dużego „wsadu” inteligencji i nowych technologii. Rozwój multimodalnego transportu lotniczego może następować również poprzez udogodnienia dla przewozu osób związanych z przewożonym towarem, co jest bardzo ważne dla mobilności i operatywności przedsiębiorstw funkcjonujących w danej przestrzeni.
Wzajemne położenie wrocławskiego i oleśnickiego lotniska stwarza idealne warunki dla tzw. kompatybilnego węzła lotniskowego, co przy wręcz modelowym układzie komunikacji drogowej, zapewnia możliwość rozwijania uzgadnianych usług lotniczych. Wielokierunkowy układ komunikacyjny oleśnickiego lotniska umożliwia sprawny dojazd do dużych aglomeracji i istniejących stref aktywności gospodarczej, co pozwala na efektywne rozwijanie współpracy z ościennymi powiatami i regionami, żywo zainteresowanymi rewitalizacją lotniska.
Projekt „Lotnisko - OLEŚNICA” nie zawiera typowej oferty przewozów pasażerskich. Wymagania i koszty przewozów pasażerskich, przy tak niewielkim oddaleniu obu lotnisk i nowoczesnym połączeniu trasą szybkiego ruchu S-8 oraz Autostradową Obwodnicą Wrocławia, nie pozostawiają złudzeń co do rentowności tej usługi. Ponadto naszą dewizą jest optymalna i atrakcyjna dla obu lotnisk współpraca. Konkurować jest zawsze z kim, natomiast mieć dobrego i doświadczonego przyjaciela, to mieć szczęście.
Projekt uwzględnia przedsięwzięcia własne i wynikające z przedłożonych ofert współpracy
 
 • Centralną strefę północnej części lotniska, gdzie dzisiaj swoja bazę ma firma SKANSKA S.A., zamierzamy w praktycznym i bezkolizyjnym porozumieniu rozdysponować pomiędzy podmiotem zarządzającym lotniskiem, Politechniką Wrocławską i SKANSKĄ.
 • W tej części planowane jest także stworzenie bazy dla lotniczych grup ratowniczych, zabezpieczających drogę szybkiego ruchu S-8 i patrolowanie kompleksów leśnych. Lotnisko OLEŚNICA stwarza niekolizyjne możliwości manewrowe, w porównaniu do warunków startu i lądowania na lotnisku wrocławskiego portu lotniczego .
 • Jedną z pierwszych ofert złożyła Politechnika Wrocławska, która zamierza budowę autonomicznego Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego Inżynierii Lotniczej. Lokalizację dla tej ważnej dla nas inwestycji przewidujemy w oparciu o część budynków byłego ośrodka szkolenia spadochronowego i 10 do 12 ha terenu przyległego od strony zachodniej w części północnej lotniska. Dynamicznie rozwijająca się czołowa uczelnia techniczna prowadzi zaawansowane badania z wykorzystaniem jednego z siedmiu na świecie tuneli wodnych, rozwija technologie związane z budową bezzałogowych obiektów latających, w tym entomopterów, modeluje aerodynamikę obiektów latających w oparciu o oprogramowanie specjalne w pracowni komputerowej wyposażonej w serwery o b. dużej mocy obliczeniowej. Ogromne doświadczenie oraz otwartość na nowe technologie ze strony wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej, pozwala na stworzenie sieci laboratoriów badawczych także na terenie lotniska. Doświadczenie kadry dydaktyczno-naukowej Wydziału Inżynierii Lotniczej jest wynikiem uprzedniej jej pracy w Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego w Oleśnicy. Lotnictwo to zawsze nieustanny pościg za najnowszymi technologiami, których przykładem są prace nad bezzałogowymi statkami powietrznymi o zastosowaniu nie tylko w nowoczesnej armii, ale także w monitorowaniu i zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, patrolowaniu miast i przepustowości dróg. Politechnika realizuje aktualnie trzy projekty, dla których niezbędne jest lotnisko umożliwiające przeprowadzanie bezpiecznych testów w locie.
W strukturach Ośrodka planowana jest lokalizacja Akademickiego Klubu Lotniczego, współpracującego z Wrocławskim Klubem Sportów Balonowych i lotniczymi grupami modelarskimi. Ośrodek zamierza organizować sympozja i konferencje naukowe, przedsięwzięcia propagujące tradycje i dzień dzisiejszy lotnictwa, spotkania i zloty lotnicze, oraz współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Lotniska-OLEŚNICA i opiekę dydaktyczną nad klasami profilowymi oleśnickiego Zespołu Szkół Ponad Podstawowych.
 • Teren przylegający od zachodu do Ośrodka Politechniki przeznaczamy na utworzenie Centrum Lotniczo-Technicznego, w skład którego wejdą podmioty oferujące produkcję lotniczą, obsługiwanie przylatujących samolotów i techniczno-lotnicze szkolenie praktyczne. Przewidywana jest tam lokalizację dla podmiotu realizującego unijny program „Innowacyjna Gospodarka” w zakresie projektu zaawansowanej technologii na opracowanie całkowicie nowego ultralekkiego samolotu odrzutowego klasy Very Light Jet, oraz dla podmiotu zajmującego się projektowaniem i budową samolotów oraz przyszłościowo także śmigłowców klasy Ultra Light z napędem tłokowo-śmigłowym. Trzecim podmiotem lokowanym w tej strefie jest podmiot zajmujący się obsługą i naprawami statków powietrznych aktualnej i starszej generacji, oraz podmiot specjalnego transportu lotniczego. Na bazie tych firm planujemy organizację obowiązującego szkolenia praktycznego, a docelowo także zatrudnienie przyszłych absolwentów klas profilowych oleśnickiego Zespołu Szkół Ponad Gimnazjalnych, których uruchomienie już od przyszłego roku planuje Starosta, oraz uczniów LZN Wrocław Psie Pole.
** Południową część lotniska przewidziano w projekcie dla podmiotów i właścicieli statków powietrznych lotnictwa ogólnego (grupy GA), dla których ofertę współpracy finansowo-inwestycyjnej zgłosił między innymi AerFinance PLC. W tej części lotniska przewidujemy realizowanie inwestycji podmiotów i osób użytkujących własne statki powietrzne, w tym terminal i hangary General Aviation oraz garaże dla zaplecza techniczno-obsługowego lotniska i parkingi. W tej strefie będą także miały swoją bazę szkoły latania samolotowego i motolotniowego, oraz oleśnicki klub lotniczy „Glajt”.
** Na terenie zatopionego i zdewastowanego byłego wojskowego ośrodka wodnego planowane jest stworzenie zaplecza socjalno-gastronomicznego dla użytkowników lotniska, a ponadto wokół lotniskowa trasa rekreacyjno-sportowa, tory survivalowe o różnych stopniach trudności, muzeum lotnicze, baza dla modelarzy, oraz tor kartingowy lub tor dla terenowego treningu samochodowego. Projekt wokół lotniskowej trasy rekreacyjno-sportowej, przewiduje jej połączenie z innymi terenami o podobnym charakterze, które mogą stać się bardzo atrakcyjną trasą liczącą ponad 20 km.
*********************************************************************************.
11 września 2012 roku, podczas uroczystego przekazania lotniska dla Powiatu Oleśnickiego, z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska-OLEŚNICA, w obecności Wojewody Dolnośląskiego władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Oleśnica podpisały deklarację aktywnej współpracy na rzecz realizacji projektu Powiatowego Lotniska Cywilnego Użytku Publicznego.
Wojewoda Dolnośląski, Pan Aleksander Marek Skorupa, w swoim oficjalnym wystąpieniu i kolejnych, odniósł się bardzo pozytywnie do przedstawionych założeń projektu lotniska jako inkubatora nauki, innowacyjności i nowych technologii. Informując o wpisaniu oleśnickiego lotniska do planu zamierzeń Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, widząc duże zainteresowanie ościennych powiatów nie tylko województwa dolnośląskiego, obiecał realnie wesprzeć tak atrakcyjną oleśnicką inicjatywę, którą określił jako bardzo ważną dla rozwoju województwa, aglomeracji wrocławskiej i regionu.
****************************************************************************************** ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pełnomocnik Starosty Oleśnickiego ds. projektu lotniska- OLEŚNICA: Zdzisław KIERKICZ / ………… /. 
..............................................................................................................................................................................................................................
JAK ZAMIEŚCIĆ KOMENTARZ, ZAPYTANIE, ... KROK PO KROKU:
 1. W okienku na samym dole strony Prześlij komentarz :
 2. Dokonaj stosownego wpisu dotyczącego tekstu na stronie
 3. Komentarz jako : (kliknij strzałka w dół, otworzy się okienko) wybierz - Anonimowy
 4. Kliknij na Podgląd tekstu (możesz dokonać poprawek)
 5. Kliknij Zamieść komentarz
 6. Uwaga: proszę podpisać się z imienia nazwiska, bądź tzw. ksywą
Ps. Dziękuję za dokonanie wpisu

2 komentarze:

 1. Wielka sprawa wydrzeć to piękne lotnisko wojsku, podziękowania Panu Zdzisławowi Kierkiczowi. Trzymam kciuki za jego dalsze poczynania. Z.P

  OdpowiedzUsuń
 2. Super !
  Jakby ktoś jeszcze przekonał tych baranów z Legnicy aby nie niszczyli tak pięknego lotniska ....

  OdpowiedzUsuń